Petrochemie

Reformer

 • Schamotte
 • Tonerde
 • Chrom-Korund
 • Korund-Chrom
 • Hochtonerde
 • Mullit

Vergasungsreaktoren

 • Schamotte
 • Tonerde
 • Chrom-Korund
 • Korund-Chrom
 • Hochtonerde
 • Mullit